Skip to content

Cyber Security

Center for Cyber and Information Security (CCIS) skal styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot, oppdage, respondere på og etterforske uønskede og kriminelle handlinger som benytter datamaskiner.

Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberrommet.

Bachelor i digital etterforskning (digital forensics), høyskoleutdanning 3 år fulltid i Kristiansand og Nettstudier hos Noroff Education AS

Datatilsynet er både tilsyn og ombud med oppgave føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver.

F-Secure for bedrifter

F-Secure for hjemmet

F-Secure Online skanner hjelper deg med å bli kvitt virus og spionprogrammer på PC-en, og den fungerer selv om du har installert annen sikkerhetsprogramvare. F‑Secure Online Scanner er enkel å bruke med bare noen få klikk: Bare last den ned og kjør den. Den lar ikke noe ligge igjen på PC-en. Og den er helt gratis.

Nettverk og IT-sikkerhet, fagskoleutdanning med studiepoeng (nytt fra 2017) 2 år fulltid i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger eller 2 år fulltid/4 år deltid nettstudier hos Noroff Education AS

Nettverk- og systemadministrasjon, fagskoleutdanning med studiepoeng (nytt fra 2017) 1 år fulltid i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger eller 1 år fulltid/2 år deltid nettstudier hos Noroff Education AS

Finanstilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Finansdepartementet. Finanstilsynet deltek òg i eit omfattande internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen blir finansmarknadsregelverket til EU gjennomførd i norsk rett.

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Lovdata

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester. Myndigheten er i hovedsak finansiert av gebyrer fra dem vi har tilsyn med, og ikke over statsbudsjettet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser og skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) gir informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp hvis du har blitt utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet.

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar. Nødnett eies og forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sitt primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.

PRO ISP anbefales ved behov for webhotell.

Regjeringen.no er den offentlige informasjonstjenesten på Internett hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum. Nettportalen skal være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning.

Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Sikkerhverdag.no forteller deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no.

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser – en viktig aktør i den norske redningstjenesten.

Slettmeg.no er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Her sitter det 169 stortingsrepresentanter fra hele landet, som er valgt for en periode på fire år. Det overordnede målet for stortinget.no er å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter.

The National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS) leads the U.S. Government in cryptology that encompasses both Signals Intelligence (SIGINT) and Information Assurance (IA) products and services, and enables Computer Network Operations (CNO) in order to gain a decision advantage for the Nation and our allies under all circumstances.

Watchcom er en langsiktig partner innen informasjonssikkerhet som sikrer dine verdier på en profesjonell og kompetent måte.

Windows Defender. Keep your PC safer with the free, trusted antivirusprotection built-in to Windows 10.

© Melby Security